Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

 De Rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 

 • De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 
 • De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van onmacht, kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. 
 • De rijles bestaat uit 75 minuten of 90 minuten. 
 • De Rijschool is verzekerd volgens de geldende wettelijke eisen. 
 • De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt of gegeten. 

De leerling dient zich te houden aan de volgende regels: 

 • Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. 
 • De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen. 
 • De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om het gehele bedrag van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 
 • Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van te voren vergeet aan te geven zoals bijvoorbeeld vakantie 
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. 
 • Bij schade ontstaan als gevolg van de in de vorige alinea genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. 

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden: 

 • Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de laatste termijn datum voldaan te zijn, gebeurd dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet. 
 • Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt er dan echter ook niet betaalt dan ontvang je 7 dagen na de mondelinge waarschuwing een herinneringsfactuur van de achterstand. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 aan administratiekosten inclusief BTW. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de herinneringsfactuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente. 
 • Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de leerling. 
 • Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie van de niet benutte rijlessen. 

Examen of Herexamen: 

 • Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dan zijn de kosten voor een nieuwe aanvraag voor de leerling. Het examen komt vervolgens te vervallen. 
 • Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één losse rijles te berekenen. 

Beëindigen van een (les)contract of ander overeenkomst: 

 • De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als: 
 • De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool 
 • Vrijwaring: Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: 

In beginsel kan de Rijschool de leerling niet aansprakelijk stellen, de Rijschool draagt zelf het risico. 

Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken. 

De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. 

Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen: 

 • De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage op kantoor. 
 • De AV kun je raadplegen via de webpagina. 
 • Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 • De Rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld. 

Mochten er toch nog vragen zijn, mail de Rijschool dan: info@autorijschoolrohling.nl


Autorijschool Rohling
Het Maalwater 9c
1852 RH Heiloo

mobiel : 06 40 46 27 62
e-mail: info@autorijschoolrohling.nl
Kamer van Koophandel: 37159296

Rekeningnummer

Afra Rohling NL91 KNAB 0256 6652 14


Autorijschool Rohling is R.I.S. gecertificeerd, R.I.S. is aanbevolen door het CBR